Anasayfa / Milli Mücadele Komutanları / Sadullah Güney, Kurmay Albay (1318-Kale-Top.l) (1883 - ?)


Sadullah Güney, Kurmay Albay (1318-Kale-Top.l) (1883 - ?)

Aile Durumu

1883 yılında İstanbul Galata'da doğdu. Faik Bey'in oğludur.

Öğrenim Durumu

14 Mart 1900'de Mühendishane-i Berrî-i Hümayuna girdi.

6 Aralık 1902'de Mühendishane-i Berrî-i Hümayunu bitirdi.

5 Kasım 1905'te Harp Akademisinden mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

6 Aralık 1902'de teğmen,

6 Aralık 1903'te üsteğmen,

5 Kasım 1905'te yüzbaşı (kurmay),

2 Mayıs 1908'de kıdemli yüzbaşı,

19 Ekim 1912'de binbaşı,

14 Haziran 1916'da yarbay,

15 Ekim 1921'de albay.

Askerî Görevleri

5 Kasım 1905'te Harp Akademisi'nden mezun olunca, eski 3'üncü Ordu'ya atandıysa da İstanbul'da alıkonuldu.

23 Aralık 1905'te Genelkurmay 3'ücü Şubeye,

5 Nisan 1908'de Hassa Hazinesi'ne ait bazı yerlerin haritalarını yapmaya memur edildi.

1 Mayıs 1909'da padişah yaverliğine geçirildi.

15 Ağustos 1911'de tekrar Genelkurmay 3'üncü Şubeye,

29 Eylül 1912 Balkan Harbi Seferberliğinde Genel Karargâh 3'üncü Şubeye,

21 Ocak 1913'te Elbise Nizamnamesini tetkik ve ikmal etmek üzere teşekkül eden komisyona,

11 Ocak 1914'te Genelkurmay 3'üncü Şubeye,

29 Ocak 1914'te Seyrisefain İdaresi Askerî Müfettişliğine ve aynı zamanda bu idarenin Müdür Vekilliğine,

19 Nisan 1914'te 8'inci Kolordu 27'nci Tümen Kurmaylığına, daha sonra 8'inci Kolordu Kurmay Başkan Vekilliğine,

5 Ağustos 1915'te asaleten 8'inci Kolordu Kurmay Başkanlığına,

18 Mayıs 1917'de 4'üncü Ordu Menzil Müfettişliğine,

2 Nisan 1918'de Başmenzil Müfettişliği Kurmay Başkanlığına

ve bunu müteakip 8'inci Ordu Kurmay Başkanlığına,

30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini Osmanlı Devleti adına imzalayan heyette üye olarak bulundu.

6 Kasım 1918'de Özel görevle Mondros'ta İngiltere'nin Akdeniz 'Başkomutanı Amiral Calthrope nezdine ve hemen arkasından Genel Karargâh Merkez Şubesi Müdürlüğüne,

28 Aralık 1918'de Seyrisefain Genel Müdürlüğüne, 21 Nisan 1919'da Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği Kurmay Başkanı,

2 Eylül 1919'da Levazımatı Umumiye Dairesinde harp zamanından kalmış davalı meselelerin halline memur encümen üyeliğine,

28 Nisan 1921'de Genelkurmay 2'nci Şube Müdürlüğüne,

6 Temmuz 1921'de İnebolu'ya gelerek Millî Ordu'ya katıldı. 23 Temmuz 1921'de 46'ncı Tümen Komutanlığına atandı. 2 Ağustos 1921'de Batı Cephesine bağlı Ankara'da teşkil edilen Menzil Müfettişliğine,

29 Ekim 1921'de Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğüne,

28 Ekim 1922'de Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Muavinliğine,

23 Eylül 1923'te Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekâletine,

29 Kasım 1923'te Bakanlar Kurulu kararıyla Seyrisefain Genel Müdürlüğüne atandı.

21 Ekim 1928'de isteğiyle emekliye ayrıldı.

Sivil Hayattaki Görevleri

Seyrisefain Genel Müdürü.

Katıldığı Savaşlar

1911-1912 Trablusgarp Savaşı,

1912-1913 Balkan Savaşı,

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919-1922 İstiklal Savaşı.

Nişan, Madalya ve Takdirnameleri

Katıldığı harplerde Osmanlı, Alman, Avusturya - Macaristan Devletlerince çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.