Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • TAÇALAN, Nurdoğan; Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1998.

 • TANSEL, Selahattin; ATATÜRK ve Kurtuluş Savaşı (1919-1922), Türkiye Vakıflar Bankası Yayını, Ankara, 1965.

 • TANSEL, Selahattin; Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, Cilt: I-IV, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyet'in 50. Yıldönümü Yayınları, Ankara, 1973-1974.

 • TANSU, Samih Nafiz; Türk İnkılap Tarihi ve Büyük Harp'ten Sonra Avrupa, İkbal Kitabevi, 1938.

 • TANÖR, Bülent; Kurtuluş, Kuruluş, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1998.

 • T.B.M.M. ALBÜMÜ "Dönem I": (Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25'inci Yıldönümünü Anış, 23 Nisan 1945), Ankara, T.B.M.M. Basımevi, 1945.

 • TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif; Bilinmeyen Taraflarıyla ATATÜRK, Güler Yayınları, İstanbul, 1959.

 • Tekeli, İlhan - İLKİN, Selim; Cumhuriyet’in Harcı, Modernitenin Altyapısı Oluşurken, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.

 • TEKELİ, İlhan - İLKİN, Selim; "Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa Kemal'in Mektuplaşmaları", Belleten, T.T.K., Cilt: XLIV, Sayı: 174.

 • TEKELİ, İlhan - İLKİN, Selim; Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Cumhuriyet Merkez Bankası Yayını, Ankara, 1981.

 • TENGİRŞENK, Yusuf Kemal; Vatan Hizmetinde, İstanbul, Bahar Matb., 1967.

 • TERZİOĞLU, Sait Arif; "Atatürk ve Çok Partili Rejim", Cumhuriyet Gazetesi, 10.11.1963.

 • TEVETOĞLU, Fethi; Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.

 • TEVETOĞLU, Fethi; "Milliyetçi ATATÜRK", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 37, 1965.

 • TEVETOĞLU, Fethi; "Millî Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa - General Harbord Görüşmesi I-IV", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 76, 77, 80, 81, 1969.

 • TEVETOĞLU, Fethi; "Fethi Okyar'ın Günlük Hatıraları", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 82, 1969.

 • TEVETOĞLU, Fethi; ATATÜRK'ün Toplanmamış Yazıları, Belleten, T.T.K., Cilt: I, Sayı: 197, Ağustos 1986.

 • TEVETOĞLU, Fethi; ATATÜRK'le Samsun'a Çıkanlar, ATATÜRK ve Çevresi Yayınları, Ankara, 1971.

 • TEZER, Şükrü; ATATÜRK'ün Hatıra Defteri, Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.

 • TOROS, Taha; ATATÜRK'ün Adana Seyahatleri, Adana, Seyhan Basımevi, 1939.

 • TOYNBEE, Arnold - KIRKWOOD, Kenneth P.; Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu, Çev.: N. Uğurlu - K. Yargıcı, Örgün Yayınevi, 2009.

 • TUNAYA, Tarık Zafer; Türkiye'de Siyasi Partiler (1859-1952), Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1952.

 • TUNAYA, Tarık Zafer; Türkiye'de Siyasi Gelişmeler (1876-1938), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001.

 • TUNCEL, Bedrettin; ATATÜRK ve 30 Ağustos Zaferi'nin İlk Kutlanışı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1972.

 • TURAL, Mehmet Akif; ATATÜRK Devrinde İktisadi Yapılaşma ve Celal Bayar, Ankara, 1987.

 • TURAN, Şerafettin; Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı'nın Kuvayı Milliye Hatıraları (1919-1920), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara, 1967.

 • TURAN, Şerafettin; “Mondros Mütarekesi Ertesinde Mustafa Kemal’in Orduya, Siyasete ve İngilizlerin Tutumuna İlişkin Düşünceleri”, Belleten, T.T.K., Sayı: 182, 1982.

 • TURAN, Şerafettin; ATATÜRK ve Ulusal Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981. 

 • TURAN, Şerafettin; ATATÜRK'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.  

 • TURAN, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi 3. Kitap (Birinci Bölüm): Yeni Türkiye'nin Oluşumu (1923 - 1938), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1995. 

 • TURAN, Şerafettin; Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik Mustafa Kemal ATATÜRK, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004.

 • TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl; Cumhuriyet Nasıl Kuruldu?, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • TÜNAY, Bekir; Gazi'nin Millî Mücadele Destanı II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • Türk Devrim Tarihi; Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayını, Ankara, 1971.

 • TÜRKGELDİ, Ali Fuad; Görüp İşittiklerim, Türk Tarih Kurumu Yayınları , Ankara, 1951.

 • TÜRKGELDİ, Ali Fuad; Mondros ve Mudanya Mütarekeleri'nin Tarihi, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1948.

 • Türk İstiklal Harbi; I. Cilt, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı,  Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1962.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), I. Kısım, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1963.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 2. Kısım, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1965.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 3. Kısım: Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1966.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 4. Kısım, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları, Ankara, 1974.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 5. Kısım, I. Kitap,  Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1972.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 5. Kısım, II. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1973.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, I. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1967.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, II. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1968.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, III. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları , Ankara, 1969.

 • Türk İstiklal Harbi; II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, IV. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1969.

 • Türk İstiklal Harbi; III. Cilt (Doğu Cephesi), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1965.

 • Türk İstiklal Harbi; IV. Cilt (Güney Cephesi), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1966.

 • Türk İstiklal Harbi; V. Cilt (Deniz Cephesi ve Hava Harekâtı), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1964.

 • Türk İstiklal Harbi; VI. Cilt (İç Ayaklanmalar), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1964.

 • Türk İstiklal Harbi; VII. Cilt (İdari Faaliyetler), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Ankara, 1975.

 • Türk İstiklal Harbine Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri; Ankara, Genelkurmay Basımevi , 1989.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları; Cilt: I-IV, Ankara, T.B.M.M. Basımevi, 1980.

 • Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl Kurtuluş Savaşımız (1919-1922);  Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1973.

 • Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl Cumhuriyet'in İlk On Yılı ve Balkan Paktı (1923 - 1934); Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1973.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Mütareke'den Millî Mücadele'ye Mustafa Kemal Paşa 1918 - 1919, Bengi Yayınları, İstanbul, 2010.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Hareket Ordusu ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Kafkasya, Türkistan ve Güneydoğu Asya’daki Ulusların Bağımsızlık Mücadelesine Yansıması ve Günümüzdeki Etkileri”, ATATÜRK 4. Uluslararası Kongresi, Türkistan - Kazakistan (25-29 Ekim 1999), Ankara, 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Mustafa Kemal Paşa'nın IX. (III) Ordu Kıtaları Müfettişi Olarak Samsun’a Çıkışı ve Meydana Gelen Gelişmeler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 124, Şubat 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Milli Mücadele’de İstanbul Mitingleri”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı: 48, Şubat 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Ali Rıza Paşa Kabinesi Kuva-yı Milliye İlişkileri”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 46, Mart 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Mustafa Kemal Paşa ve Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı” ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 47, Temmuz 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Belgelerle Yunan Mezalimi, Ocak Yayınları, Ankara, 2000.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması (1918-1920), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal (Ekim 1918-Ocak 1920), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2002.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; Musul Meselesi, Askeri Yönden Çözüm Arayışları (1922-1925), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2003.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “İstanbul’un İşgali ve İşgal Dönemindeki Uygulamalar (13 Kasım 1918-16 Mart 1920)”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 53, 2003.

 • TÜRKMEN, Zekeriya; “Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusunu Denetlemesi ve Ilgın Manevrasında Süvari Kolordusu”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 58, 2004.