Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • KABASAKAL, Hüseyin; "Mustafa Kemal Sofya Askeri Ataşemiliterliğinde", ATATÜRK Haftası Armağanı Dergisi, Genelkurmay Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 10 Kasım 1982.

 • KANSU, Mazhar Müfit; Erzurum'dan Ölümüne Kadar ATATÜRK'le Beraber, Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1966.

 • KANSU, Mazhar Müfit; Erzurum'dan Ölümüne Kadar ATATÜRK'le Beraber, Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1968.

 • KAPLAN, Mehmet - ENGİNÜN, İnci - EMİL, Birol - BİRİNCİ, Necat - UÇMAN, Abdullah; Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, Cilt: I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • KARABEKİR, Kâzım; İstiklal Harbimizin Esasları, Sinan Yayınevi, İstanbul, 1951.

 • KARABEKİR, Kâzım; İstiklal Harbimiz, Cilt: 1-5, Hazırlayan: Prof.Dr. Faruk Özerengin, Emre Yayınları, İstanbul, 1995.

 • KARACAN, Ali Naci; Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1943.

 • KARAÇAM, Nazif; ATATÜRK Kırklareli'nde, İstanbul, Saffet Matbaası, 1969.

 • KARAGÖZ, Sadık; ATATÜRK Manisa'da, Manisa, Gediz Matb., 1969.

 • KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, Ege Matb., 1968.

 • KARAKUŞ, Erdoğan; İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türk-İngiliz İlişkileri 1938 - 1939, Hava kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

 • KARAL, Enver Ziya; "Türk İnkılabının Mahiyeti ve Önemi", Tarih Semineri Dergisi, Sayı: I, İstanbul, 1937.

 • KARAL, Enver Ziya; "Unutulmuş Belgeler", Türk Dili Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 194, Kasım 1967.

 • KARAL, Enver Ziya; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1965), İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1973.

 • KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri; Vatan Yolunda Millî Mücadele Hatıraları, Selek Yayınevi, İstanbul, 1958.

 • KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri; Politikada 45 Yıl, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1968.

 • KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri; ATATÜRK, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981. 

 • KARDEŞ, Sırrı; Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Kırşehir'de, C.H.P. Halkevleri Bürosu Yayınları, Ankara, 1950.

 • KAŞ, Ali; "Edouard Herriot'nun Anılarında ATATÜRK ve Devrimleri", Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, Sayı: 5-6 (ATATÜRK Özel Sayısı), Aralık 1981.

 • KAYABALI, İsmail - ARSLANOĞLU, Cemender; "İstiklal Savaşı'nda Türk Denizcileri", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 117 (Deniz Kuvvetleri Sayısı), 1972. 

 • KAYMAZ, Nejat; "Misakımillî Üzerinde Yapılan Tartışmalar Hakkında", VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 11-15 Ekim 1976), III. Cilt, T.T.K. Yayını, Ankara, 1983.

 • KILIÇ, Ali; ATATÜRK'ün Son Günleri, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • KILIÇ, Ali; ATATÜRK'ün Hususiyetleri, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • KIRZIOĞLU, Fahrettin; "2. Ordu Kumandan Vekili Mustafa Kemal Paşa'nın 230 Numaralı Raporu", Türk Dili Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 134, Kasım 1962.

 • KIRZIOĞLU, Fahrettin; "Gazi'nin Kuzeydoğu Gezileri (Eylül - Ekim 1924)", 50. Yıl Armağanı, Cilt: l, ATATÜRK Üniversitesi Yayını, Erzurum, 1974.

 • KIRZIOĞLU, Fahrettin; "Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'daki Evi", 50. Yıl Armağanı, Cilt: I, ATATÜRK Üniversitesi Yayını, Erzurum, 1974. 

 • KIRZIOĞLU, Fahrettin; "ATATÜRK'e Ait Bilinmeyen Yedi Vesika", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 164, Haziran 1976.

 • KISA, Leman; Aydın Tarihi ve Coğrafyası, Aydın, Coşkun Matb., 1960.

 • KIZILDOĞAN, Hüsrev Sami; "Vatan ve Hürriyet, İttihat ve Terakki", Belleten, T.T.K., Sayı: 3-4, Ekim 1937.

 • KİLİ, Suna; ATATÜRK Devrimi, Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1981.

 • KİLİ, Suna; Dünya ve Türkiye Açısından ATATÜRK, Yapı ve Kredi Bankası, Ankara, 1996.

 • KİLİ, Suna - GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref; Türk Anayasa Metinleri (Sened-i İttifak'tan Günümüze), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1985.

 • KOCA, Salim - YALÇIN, E. Semih; “Mustafa Kemal Paşa'nın Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine Tayininde Osmanlı Genelkurmayının Rolü”, ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 29, Temmuz 1994.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK'ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK'ün Toplanmamış Telgrafları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK'ün Yazdırdıkları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.

 • KOCATÜRK, Utkan; ATATÜRK'ün Fikir ve Düşünceleri, 3. Basım, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2007.

 • KOCATÜRK, Utkan; "ATATÜRK'ün Üniversite Reformu İle İlgili Notları", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Kasım 1984.

 • KOCATÜRK, Utkan; Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı ATATÜRK Günlüğü, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2007.

 • KOÇU, Reşat Ekrem; Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar (1300 - 1920) ve Lozan Muahedesi (24 Temmuz 1923), Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi, İstanbul, 1934.

 • KONAY, Rıfkı; "ATATÜRK'ün Sofrası, ATATÜRK'ün Sofrasında Bulunmuş Kişilerin Hatıraları", Vakit Gazetesi, 08.09.1947 - 11.10.1947. 

 • KONUKÇU, Enver; “Hüsrev Gerede’ye Göre Mustafa Kemal’in Samsun Yolculuğu”, 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu Bildirileri, Samsun, 2000.

 • KOP, Kadri Kemal; ATATÜRK Diyarbakır'da, İstanbul, Cumhuriyet Matb., 1938.

 • KURAN, Ahmet Bedevi; Osmanlı İmparatorluğu'nda İnkılap Hareketleri ve Millî Mücadele, İstanbul, Baha Matb., 1956.

 • KURAN, Ercüment; Atatürkçülük Üzerine Denemeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • KURAT, Akdes Nimet; Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Ankara, Doğuş Matb., 1959.

 • KURAT, Akdes Nimet; Türkiye ve Rusya, 2. Basım, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

 • Kurmay Yarbay Mustafa Kemal; Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010.

 • KURTCEPHE, İsrafil - BALCIOĞLU, Mustafa; Kara Harp Okulu Tarihi, Kara Harp Okulu, Ankara, 1991.

 • Kurtuluş Savaşı'nda İçel; Hazırlayan: "Kurtuluş Savaşında İçel" Tarihini Yazma Komitesi, Türkiye Kuvayımilliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesi Yayınlarından, İstanbul, Baha Matb., 1971.

 • KUTAY, Cemal; ATATÜRK Olmasaydı?, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1998.

 • KUTAY, Cemal; ATATÜRK'ün Son Günleri, İklim Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 • KÜRKÇÜOĞLU, Ömer; Türk - İngiliz İlişkileri (1919 - 1926), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1978.