Anasayfa / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası


A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • Gazeteler; Resmî Gazete, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Cumhuriyet, Vakit, Akşam, Son Posta, Haber, Tan, Zaman, Yarın, Kurun, İkdam, Tanin, Yeni Sabah, Zafer, Açık Söz.

 • Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir Yollarında (Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin İzmir Seyahatleri Esnasında Muhtelif Mahallerde İrad Buyurdukları Nutuklar ve Hasbıhaller); Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi Yayını, Ankara, 1923.

 • GENCER, Ali İhsan - ÖZEL, Sabahattin; Türk İnkılap Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2006.

 • GENÇ, Reşat; Türkiye'yi Laikleştiren Yasalar (3 Mart 1924 Tarihli Meclis Müzakereleri ve Kararları), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1998.

 • GEORGES-GAULIS, Berthe; Çankaya Akşamları, Türkçesi: Füruzan Tekil, İstanbul, 1983.

 • GERÇEKÇİ, Hikmet; "İstanbul'dan Samsun'a Cehennemî 215 Saat", Hayat Dergisi, Sayı: 21, 1969.

 • GEREDE, Hüsrev; "Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a Nasıl Gitmişti?", Hayat Dergisi, Sayı : 7, 18 Mayıs 1956.

 • GİRAY, Muharrem; "Büyük Türk Dostu Claude Farrere'in ATATÜRK'ü Ziyareti", Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 25, 1962.

 • GİRİTLİ, İsmet; ATATÜRK İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Notları, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983.

 • GİRİTLİOĞLU, Fahir; Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mevkii, Cilt: I, Ankara, Ayyıldız Matb., 1965.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 1. Kitap, Erzurum Kongresi, Ankara, 1968.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 2. Kitap, Sivas Kongresi, Ankara, 1969.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 3. Kitap, Üçüncü Meşrutiyet (1920), Ankara, 1970.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 4. Kitap, Cumhuriyete Doğru (1921-1922), Ankara, 1970.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Millî Mücadele Tarihi, 5. Kitap, Türkiye Cumhuriyeti (1923), Goloğlu Yayınları, Ankara, 1971.

 • GOLOĞLU, Mahmut; Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Goloğlu Yayınları , Ankara, 1972.

 • Göçgün , Önder; Edebiyat Dünyası ve ATATÜRK, ATATÜRK Kültür Merkezi, Ankara, 1995.

 • GÖKBİLGİN, M. Tayyib; Millî Mücadele Başlarken: Mondros Mütarekesi'nden Sivas Kongresi'ne, Birinci Kitap, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1965.

 • GÖKBİLGİN, M. Tayyib; Millî Mücadele Başlarken: Sivas Kongresi'nden Büyük Millet Meclisi'nin Açılmasına, İkinci Kitap, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1965.

 • GÖKÇEN, Sabiha; ATATÜRK'le Bir Ömür, Altın Kitaplar, İstanbul, 1996.

 • GÖKSEL, Burhan; ATATÜRK'ün Soy Kütüğü Üzerine bir Çalışma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994.

 • GÖNLÜBOL, Mehmet - SAR, Cem; ATATÜRK ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1990.

 • GÖNLÜBOL, Mehmet - SAR, Cem - ESMER, Ahmet Şükrü - SANDER, Oral - ÜLMAN, A. Haluk - BİLGE, A. Suat - SEZER, Duygu - KÜRKÇÜOĞLU, Ömer; Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 - 1973), Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları, Ankara, 1977.

 • GÖVSA, İbrahim Alaettin; Çanakkale İzleri, ATATÜRK Kültür Merkezi, Ankara, 1989.

 • GÖYÜNÇ, Nejat; "Sevres'den Lausanne'a, Belleten, T.T.K., Cilt: XLVI, Sayı: 183, 1982.

 • GREW, Joseph; ATATÜRK ve İNÖNÜ (Bir Amerikan Elçisinin Hatıraları), Çev.: Muzaffer Aşkın, Kitapçılık Tic. Lim. Şirk. Yayını, İstanbul, 1966.

 • GÜLER, Ali; ATATÜRK, Soyu Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Ankara, Kara Harp Okulu Basımevi, 1999.

 • GÜLER, Ali; Manastır Askeri Lisesi ve Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Askeri Lise Öğrenimi, Ankara, Kara Harp Okulu Basımevi, 1999.

 • GÜLER, Ali; Askeri Öğrenci Mustafa Kemal'in Notları (Arşiv Belgeleri Işığında), ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2001.

 • GÜLER, Ali; ATATÜRK ve Cumhuriyet, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu Yayınları, Ankara, 2003.

 • GÜLER, Ali; ATATÜRK’ü ve Cumhuriyeti Anlamak, Truva Yayınları, İstanbul, 2010.

 • GÜLER, Ali - AKGÜL, Suat; ATATÜRK'ün Düşünce Dünyası, Ocak Yayınevi, Ankara, 1998.

 • GÜLER, Ali - AKGÜL, Suat; ATATÜRK ve Eğitim, Ankara, Kara Harp Okulu Basımevi, 1999.

 • GÜLER, Ali - AKGÜL, Suat; Türklük Bilgisi, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu, Ankara, 2001.

 • GÜLER, Ali - AKGÜL, Suat; Türk Tarihinde Harbiye, Ankara, Kara Harp Okulu Basımevi, 1999.

 • Gündüz , Asım; Hatıralarım, Hazırlayan: İhsan Ilgar, Kervan Yayınları, İstanbul, 1973.

 • GÜNER, Zekai - KABATAŞ, Orhan; Millî Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını, ATATÜRK Kültür Merkezi, Ankara, 1990.

 • GÜNEŞ, İhsan; Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920-1923), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1997.

 • GÜNEŞ, İhsan; "Atatürk'ün Bilinmeyen Bir Konuşması", ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 5, Mart 1986.

 • GÜNGÖR, Selahaddin; Yakınlarının Ağzından ATATÜRK , Gençlik Kütüphanesi, İstanbul, 1944.

 • GÜRER, Cevat Abbas; Ebedî Şef, Kurtarıcı ATATÜRK 'ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak, İstanbul, Halk Basımevi, 1939.

 • GÜRER, Cevat Abbas; "ATATÜRK 'ün Hayatından Yazılmamış Hatıralar", Yeni Sabah Gazetesi, 14.02.1941 - 25.05.1941.

 • GÜRER, Cevat Abbas; "Kutladığımız Büyük Gün", Yeni Sabah, Gazetesi, 19.05.1943.

 • GÜRLER, Hamdi; Kurtuluş Savaşında Albay Bekir Sami Günsav, ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1994. 

 • GÜRÜN, Kamuran; Türk Sovyet İlişkileri (1920 - 1953), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.