Anasayfa / Hayatı / ATATÜRK Kaynakçası


ATATÜRK Kaynakçası

A B C Ç D E F G H I-İ J K
L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V-W Y-Z


 • ABALIOĞLU, Yunus Nadi; Mustafa Kemal Paşa Samsun'da, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • AÇIKSÖZ, Hüsnü; İstiklal Harbi'nde Kastamonu, Kastamonu, Kastamonu Vilayet Matb.,  1933.

 • ADIVAR, Halide Edip; Türk'ün Ateşle İmtihanı (İstiklal Savaşı Hatıraları), Çan Yayını, İstanbul, 1962.

 • ADİL, Selahattin; "İstanbul'un Kurtuluşu", Yakın Tarihimiz Dergisi, Sayı: 32, 1962.

 • ADİL, Selahattin; Hayat Mücadeleleri (Selahattin Adil Paşa'nın Hatıraları), İstanbul, Zafer Matb., 1982.

 • AFETİNAN, A.; Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal ATATÜRK'ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1969. 

 • AFETİNAN, A.; "Gerilla Hakkında İki Hatıra", Belleten, T.T.K., Sayı: 1, Ocak 1937.

 • AFETİNAN, A.; " Vatan ve Hürriyet", Belleten, T.T.K., Sayı: 2, Nisan 1937.

 • AFETİNAN, A.; "Trablusgarp'ta Hürriyete Karşı İsyan", Belleten, T.T.K., Sayı: 31, Temmuz 1944.

 • AFETİNAN, A.; "Mukaddes Tabanca", Belleten, T.T.K., Sayı: 3-4, Ekim 1937.

 • AFETİNAN, A.; "Kumandanlar Madunlarından Yüksek ve Alim Olmalıdırlar", Belleten, T.T.K., Sayı: 56, Ekim 1956.

 • AFETİNAN, A.; Kemal ATATÜRK'ü Anarken, ATATÜRK'ten Hatıralar: 2, Ankara, 1956.

 • AFETİNAN, A.; "ATATÜRK ve Demokrasi", Belleten, T.T.K., Sayı: 89, Ocak 1959.

 • AFETİNAN, A.; Atatürk'ün Askerliğe Dair Eserleri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1959.

 • AFETİNAN, A.; ATATÜRK ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1964.

 • AFETİNAN, A.; ATATÜRK Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1968.

 • AFETİNAN, A.; Tarihten Bugüne, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1970.

 • AFETİNAN, A.; "Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluş Günlerinde ATATÜRK'ün El Yazısı ile Tashih Edilmiş Bazı Tarih Soruları ve Dikte Ettiği Cevaplardan Örnekler", Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2, 1958.

 • AFETİNAN, A.; "M. Kemal ATATÜRK Ankara Hukuk Mektebi'nin Öğretim Kurulu Fahrî Başkanı",  Belleten, T.T.K., Cilt: XXXVIII, Sayı: 149, 1975.

 • AFETİNAN, A.; ATATÜRK'ten Mektuplar, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1981.

 • AĞAOĞLU, Ahmet; Serbest Fırka Hatıraları, İstanbul, Baha Matb., 1969.

 • AĞAOĞLU, Samet; Kuvayımilliye Ruhu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • AHMAD, Feroz; İttihat ve Terakki (1908 -1914), Çev.: Nuran Yavuz, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1984. 

 • AKÇAKAYALI, Cihat; ATATÜRK (Komutan, Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle), Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1980.

 • AKGÜN, Seçil; General Harbord'un Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, Tercüman Tarih Yayınları, İstanbul, 1981.

 • AKŞİN, Aptülahat; ATATÜRK'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.   

 • AKŞİN, Sina; İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele, Cilt: I-II, Cem Yayınevi, İstanbul, 1992.

 • AKŞİN, Sina; Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, 1987.

 • AKTEPE, Münir; "ATATÜRK'e Dair Bazı Belgeler", Belleten, T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 128, Ankara, 1968.

 • AKTEPE, Münir; "ATATÜRK'ün Sofya Ataşemiliterliği'ne Kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Olan Münasebetleri ve Bu Hususla Alakalı Bir Belge", Belleten, T.T.K., Cilt: XXXVIII, Sayı: 150, Nisan,1974.

 • ALTAY, Fahrettin;  İstiklal Harbinde Süvari Kolordusu, İnsel Kitabevi, İstanbul, 1949.

 • ALTAY, Fahrettin; 10 Yıl Savaş (1912-1922) ve Sonrası, İnsel Yayınları, İstanbul, 1970.

 • ALTUĞ, Yılmaz; Türk Devrim Tarihi Dersleri (1919-1938), İ.Ü. İşletme Fak. Yayını, İstanbul, 1973.

 • ARALOV, S.İ.; Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, Çev.: Hasan Ali Ediz, Burçak Yayınevi, İstanbul, 1967.

 • ARAR, Asım; Son Günlerinde ATATÜRK, Dr. Asım Arar'ın Hatıraları, Selek Yayınları, İstanbul, 1958.

 • ARAR, İsmail; ATATÜRK'ün Halkçılık Programı, İstanbul, Baha Matb., 1963.

 • ARAR, İsmail; ATATÜRK'ün İzmit Basın Toplantısı, Burçak Yayınevi, İstanbul, 1969.

 • ARAR, İsmail; "ATATÜRK'ün Günümüz Olaylarına da Işık Tutan Bazı Konuşmaları", Belleten, T.T.K., Cilt: XLV/I , Sayı: 177, 1981.

 • ARAR, İsmail; "ATATÜRK'ün Amerikan Milletine Seslenişi", Belleten, T.T.K., Sayı: 178, Nisan 1981.

 • ARAS, Tevfik Rüştü; Görüşlerim, II. Kitap, İstanbul, 1968.

 • ARIBURNU, Kemal; Millî Mücadele'de İstanbul Mitingleri, Ankara, Yeni Matb., 1951.

 • ARIKOĞLU, Damar; Hatıralarım (Milli Mücadele), İstanbul, Tan Gazetesi ve Matbaası,  1961.

 • ARMAOĞLU, Fahir H.; Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara, Sevinç Matb., 1964.

 • ARSAL, Sadri Maksudi; Türk Dili İçin, İstanbul, 1930.

 • Askerî Tarih Belgeleri Dergisi; Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Sayı: 67-81, Ankara, 1969-1983. 

 • Asker Yönüyle ATATÜRK; T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1981.

 • ASLAN, İzzet; ATATÜRK Silifke'de, Ankara, Töyko Matbaası, 1969.

 • AŞKUN, Vehbi Cem; Sivas Kongresi, İnkılap ve AKA Kitabevleri Kol. Şti., İstanbul, 1963.

 • ATADAN, Makbule; "Büyük Kardeşim ATATÜRK", Yeni İstanbul Gazetesi, 1.11.1952 - 22.03.1953.

 • ATATÜRK’ün Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı’nın Başlatılmasına Dair Belgeler; Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999.

 • ATATÜRK, Kemal; Nutuk 1919-1927, Hazırlayan: Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ, ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2005.

 • ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal; Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, Yayınlayan: Uluğ İğdemir, T.T.K Yayını, 1962.

 • ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal; Arıburnu Muharebeleri Raporu, Yayına Hazırlayan: Uluğ İğdemir, T.T.K Yayını, 1968.

 • ATATÜRK Haftası Armağanı Dergisi (10 Kasım 1973 - 10 Kasım 2012); Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları.

 • ATATÜRK ile İlgili Arşiv Belgeleri; (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 105 Belge), T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayını, Ankara, 1982.

 •   ATATÜRK'ten Düşünceler; Derleyen: Enver Ziya KARAL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1969.

 • "ATATÜRK'ün Bir Hatıra Defterine Yazdıkları"; ATATÜRK Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, Kasım 1984.

 • ATATÜRK’ün Bütün Eserleri; 31 Cilt, Kaynak Yayınları, İstanbul.

 • ATATÜRK'ün Karlsbad Hatıraları; Hazırlayan: A. AFETİNAN, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.

 • ATATÜRK Özel Arşivinden Seçmeler; Hazırlayan: Nurşen GÖK, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1996.  

 • ATATÜRK'ün Milli Dış Politikası (Millî Mücadele Dönemine ait 100 Belge) 1919-1923; Cilt: I, Haz: Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.

 • ATATÜRK'ün Millî Dış Politikası (Milli Mücadele Dönemine ait 100 Belge) 1923-1938; Cilt: II. Haz: Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.

 • "ATATÜRK'ün Savarona'da 56 Günü";  İkdam Gazetesi 13.06.1939 -13.08.1939.

 • ATATÜRK'ün Söylev ve Demeçleri (Bugünkü Dille); ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2006.

 • ATATÜRK'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (Bugünkü Dille); ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 2006.

 • Atatürkçülük (Birinci Kitap); Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1983.

 • ATAY, Falih Rıfkı; ATATÜRK'ün Hatıraları (1914-1919), Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1965.

 • ATAY, Falih Rıfkı; ATATÜRK Ne İdi?, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1968.

 • ATAY, Falih Rıfkı; Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Sel Yayınları, İstanbul, 1955.

 • ATAY, Falih Rıfkı; Çankaya ATATÜRK'ün Doğumundan Ölümüne Kadar, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1969.

 • ATAY, Falih Rıfkı; Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

 • ATOK, Oğuz Kazım; "Büyük Zaferimiz Üzerine İncelemeler", Ülkü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 71, 1944.

 • AYBARS, Ergün; ATATÜRK Çağdaşlaşma ve Laik Demokrasi, İleri Yayınları, İzmir, 1994.

 • AYBARS, Ergün; İstiklal Mahkemeleri 1920-1927, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1988.

 • AYBARS, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1995.

 • AYDEMİR Şevket Süreyya; Tek Adam: Mustafa Kemal, Cilt: I, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963.

 • AYDEMİR Şevket Süreyya; Tek Adam: Mustafa Kemal, Cilt: II, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1964.

 • AYDEMİR Şevket Süreyya; Tek Adam: Mustafa Kemal, Cilt: III, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1965.

 • AYDEMİR, Şevket Süreyya; İkinci Adam: İsmet İNÖNÜ (1884-1938) , Cilt: I , Remzi Kitabevi, İstanbul, 1968.

 • AYDEMİR, Şevket Süreyya; Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa 1914-1922, Üçüncü Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972.

 • AYHAN, Yusuf; Mustafa Kemal'in Pozantı Kongresi ve Adana'nın Kurtuluşu, Adana, İpek Matb., 1963.

 • Ayın Tarihi Dergisi; İçişleri Bakanlığı Basın Genel Direktörlüğü Yayını (seri).